بنی ساله فی تاریخها - جمعه دوم دی 1390
اصل العراب - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
القبيلة - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
العشیره - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
القبال - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390
هوسات فاتحت حاجی رحمه (ابوسویط) - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
قبیله ابوسویط - جمعه نوزدهم فروردین 1390